Pædagogisk vikaruddannelse til normalområdet – 30 dage

Pædagogisk vikaruddannelse til normalområdet – 30 dage

Vikaruddannelsen indeholder følgende emner:

Pædagogmedhjælper i dagtilbud

Målet med forløbet: Ud fra en forståelse for børns grundlæggende behov og udvikling kan deltageren, selvstændigt og i samarbejde med kollegaer, tilrettelægge trygge og udviklende læringsmiljøer i barnets hverdag i dagtilbud. Deltageren:- Kan handle ud fra det pædagogiske grundlag med særligt fokus på børnesyn, børneperspektiv, børnefællesskaber, leg og det brede læringsbegreb, og reflektere over pædagogiske værdier og etik i arbejdet med børn i dagtilbud.- Kan bidrage til at styrke børns trivsel, udvikling, læring og dannelse ud fra viden om børns grundlæggende følelsesmæssige, sociale, kropslige, sproglige og kognitive udvikling.- Kan medvirke til at skabe læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, udvikling, læring og dannelse med forståelse af det enkelte barns særlige udviklingsbehov og muligheder.- Kan arbejde med observationsmetoder, praksisfortællinger og har kendskab til evalueringsmetoder.- Kan reflektere over egne relationskompetencer og indgå i et anerkendende samspil med barnet.- Kan indgå i en anerkendende og respektfuld dialog og samarbejde med kolleger omkring barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse og de arbejdspladsrelaterede områder som hygiejne, ergonomi, og andre arbejdsmiljømæssige forhold på arbejdspladsen.- Kan indgå i positive hverdagsdialoger og daglige samtaler med barnets forældre omkring barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

 

Arbejdet med børn i udsatte positioner

Målet med forløbet: Deltageren kan, ud fra en forståelse af børns reaktions- og handlemuligheder, samt risiko-udsathed, understøtte barnets udvikling, trivsel og tilknytningsbehov, i en given kontekst Deltageren kan igangsætte og deltage i pædagogiske aktiviteter, der understøtter lege og relationer, som styrker barnets position i et inkluderende miljø Deltageren kan arbejde bevidst med evnen til relationsdannelse og anvende kommunikative og pædagogiske metoder i en ressourceorienteret og problemløsende indsats i mødet med barnet, familien og de tværfaglige samarbejdspartnere. Deltageren kan medvirke til konkrete forebyggende tværfaglige indsatser i et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde med barnet, forældre og tværfaglige samarbejdspartnere

 

Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

Målet med forløbet: Deltagerne kan i deres pædagogiske arbejde gennem målrettet og udviklingsorienteret kommunikation skabe udviklende samspil og anerkendende relationer med brugerne og deres pårørende. De kan anvende hensigtsmæssige analyse- og evalueringsmetoder, så de kan vurdere og udvikle egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis.

 

Arbejdet med lavaffektive metoder – Low Arousal

Mål med forløbet: Deltageren kan, med afsæt i en forståelse for konfliktminimering, ikke-konfrontation og forebyggende indsats med fokus på metoden Low Arousal, skabe afstemte relationer til borgere med kognitive funktionsnedsættelser og problemskabende adfærd, og herigennem skabe en trivselsfremmende indsats, der minimerer problemskabende adfærd og magtanvendelser i det pædagogiske arbejde. Deltageren har forståelse for de grundlæggende principper i Low Arousal og kan forstå problemskabende adfærd som en mestringsstrategi for borgeren, og tilpasse eventuelle krav i forhold hertil. Deltageren kan, på baggrund af viden om affektregulering og selvkontrol, identificere, forebygge og håndtere for høj eller for lav arousal og tilpasse egen adfærd, samt pædagogiske og fysiske rammer til gavn for borgerens trivsel. Deltageren har viden om stress, og kan på baggrund af iagttagelser udarbejde enkle stress-analyser, samt vurdere borgerens samlede stress-belastning i en given situation, og justere den pædagogiske indsats og forventninger på denne baggrund. Deltageren har forståelse for eget og kollegers ansvar i konflikter, og kan reflektere over egen og kollegers rolle i borgerens liv. Deltageren kan på baggrund heraf indgå i faglig sparring med kolleger med sigte på at minimere konflikter.

 

Børns leg

Målet med forløbet: Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med kollegaer støtte børns egne lege og skabe alsidige og udviklende rammer for børns lege og legemuligheder ud fra en indsigt i legens kulturelle betydning og børns udvikling. Der er særlig lagt vægt på, at deltageren kan igangsætte lege og opbygge legemiljøer, der er udvalgt i forhold til børnegruppen og den pædagogiske situation i dagtilbuddet, herunder yde støtte til børn, som har vanskeligt ved at lege med andre.

Dato: 
Kommer snarest

Varighed:
30 dage

Vil du vide mere om uddannelsen kan du kontakte Knud Erik på knuderik@altidvikar.dk
eller 27 11 51 60