Kursus

Pædagogisk vikaruddannelse til normalområdet – 30 dage

Vikaruddannelsen indeholder følgende emner: Pædagogmedhjælper i dagtilbud Målet med forløbet: Ud fra en forståelse for børns grundlæggende behov og udvikling kan deltageren, selvstændigt og i samarbejde med kollegaer, tilrettelægge trygge og udviklende læringsmiljøer i barnets hverdag i dagtilbud. Deltageren:- Kan handle ud fra det pædagogiske grundlag med særligt fokus på børnesyn, børneperspektiv, børnefællesskaber, leg og …

Pædagogisk vikaruddannelse til normalområdet – 30 dage Læs mere »

Vikaruddannelse til psykiatrien – 29 dage

Vikaruddannelsen indeholder følgende emner: Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien Målet med forløbet: Deltageren kan medvirke i tilrettelæggelsen af et målrettet omsorgs- og støtteforløb i samarbejde med den sindslidende borger i overensstemmelse med dennes behov, ønsker og sikkerhed. Endvidere kan deltageren medvirke til etablering, vedligeholdelse og afslutning af et professionelt kontaktforløb. Desuden kan deltageren medvirke i rådgivning …

Vikaruddannelse til psykiatrien – 29 dage Læs mere »

Pædagogisk vikaruddannelse til specialområdet – 32 dage

Vikaruddannelsen indeholder følgende emner: Arbejdet med lavaffektive metoder– Low Arousal Mål med forløbet: Deltageren kan, med afsæt i en forståelse for konfliktminimering, ikke-konfrontation og forebyggende indsats med fokus på metoden Low Arousal, skabe afstemte relationer til borgere med kognitive funktionsnedsættelser og problemskabende adfærd, og herigennem skabe en trivselsfremmende indsats, der minimerer problemskabende adfærd og magtanvendelser …

Pædagogisk vikaruddannelse til specialområdet – 32 dage Læs mere »

Almen fødevarehygiejne

Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder. Deltagerne kan anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, ligesom de kan udføre egenkontrol i en aktuel produktion. Deltagerne kender til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse …

Almen fødevarehygiejne Læs mere »

Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens

Deltageren kan ud fra en forståelse af den demente borgers situation arbejde forebyggende og dæmpende i forhold til mennesker med demens, der er udadreagerende eller udviser uhensigtsmæssig adfærd. F.eks. i form af vrangforestillinger, aktivitetsforstyrrelser, aggressivitet, døgnrytmeforstyrrelser samt angst og fobier. Deltageren kan forstå tegn og symptomer på forstyrrelse og uhensigtsmæssig adfærd i forhold til selve …

Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens Læs mere »

Præhospital medicinhåndtering og farmakologi

Deltageren kan handle selvstændigt samt reflektere over problemstillinger i forbindelse med administration af lægemidler til den enkelte patient. Deltageren kan observere patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved forandringer og medicinudløste forgiftningstilstande på baggrund af viden om lægemidlers virkning, bivirkning og interaktion. Deltageren kan anvende internetbaserede databaser til at søge viden om de enkelte lægemidlers indikationer, …

Præhospital medicinhåndtering og farmakologi Læs mere »

Arbejdet med lavaffektive metoder – Low Arousal

Deltageren kan, med afsæt i en forståelse for konfliktminimering, ikke-konfrontation og forebyggende indsats med fokus på metoden Low Arousal, skabe afstemte relationer til borgere med kognitive funktionsnedsættelser og problemskabende adfærd, og herigennem skabe en trivselsfremmende indsats, der minimerer problemskabende adfærd og magtanvendelser i det pædagogiske arbejde. Deltageren har forståelse for de grundlæggende principper i Low …

Arbejdet med lavaffektive metoder – Low Arousal Læs mere »

Konflikthåndtering

I forbindelse med jobudøvelsen kan deltageren afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter. Er desuden opmærksom på stresssymptomer, og at uhensigtsmæssig stress har en skadelig …

Konflikthåndtering Læs mere »

Magt og omsorg

Deltageren kan i samværet med og omsorgen for borgeren tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og yde denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse. Deltageren kan kende adfærd, der viser, at borgeren ikke oplever behov for hjælp og kan analysere baggrunden for, at borgeren vægrer sig …

Magt og omsorg Læs mere »

Grundkursus i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse

Grundkursus i førstehjælp, hvor du får teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne yde førstehjælp ved ulykker og pludselige sygdomme. Elementær brandbekæmpelse, hvor du får praktiske og teoretiske forudsætninger for at vide, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af brand, og hvordan du ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke mindre brande og hindre …

Grundkursus i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Læs mere »