Blog

Pædagogisk vikaruddannelse til normalområdet – 30 dage

Vikaruddannelsen indeholder følgende emner:Pædagogmedhjælper i dagtilbudMålet med forløbet: Ud fra en forståelse for børns grundlæggende behov og udvikling kan deltageren, selvstændigt og i samarbejde med kollegaer, tilrettelægge trygge og udviklende læringsmiljøer i barnets hverdag i dagtilbud. Deltageren:- Kan handle ud fra det pædagogiske grundlag med særligt fokus på børnesyn, børneperspektiv, børnefællesskaber, leg og det brede

Read More »

Vikaruddannelse til psykiatrien – 29 dage

Vikaruddannelsen indeholder følgende emner: Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien Målet med forløbet: Deltageren kan medvirke i tilrettelæggelsen af et målrettet omsorgs- og støtteforløb i samarbejde med den sindslidende borger i overensstemmelse med dennes behov, ønsker og sikkerhed. Endvidere kan deltageren medvirke til etablering, vedligeholdelse og afslutning af et professionelt kontaktforløb. Desuden kan deltageren medvirke i rådgivning

Read More »

Pædagogisk vikaruddannelse til specialområdet – 32 dage

Vikaruddannelsen indeholder følgende emner: Arbejdet med lavaffektive metoder– Low Arousal Mål med forløbet: Deltageren kan, med afsæt i en forståelse for konfliktminimering, ikke-konfrontation og forebyggende indsats med fokus på metoden Low Arousal, skabe afstemte relationer til borgere med kognitive funktionsnedsættelser og problemskabende adfærd, og herigennem skabe en trivselsfremmende indsats, der minimerer problemskabende adfærd og magtanvendelser

Read More »

Almen fødevarehygiejne

Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder. Deltagerne kan anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, ligesom de kan udføre egenkontrol i en aktuel produktion. Deltagerne kender til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse

Read More »

Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens

Deltageren kan ud fra en forståelse af den demente borgers situation arbejde forebyggende og dæmpende i forhold til mennesker med demens, der er udadreagerende eller udviser uhensigtsmæssig adfærd. F.eks. i form af vrangforestillinger, aktivitetsforstyrrelser, aggressivitet, døgnrytmeforstyrrelser samt angst og fobier. Deltageren kan forstå tegn og symptomer på forstyrrelse og uhensigtsmæssig adfærd i forhold til selve

Read More »

Præhospital medicinhåndtering og farmakologi

Deltageren kan handle selvstændigt samt reflektere over problemstillinger i forbindelse med administration af lægemidler til den enkelte patient. Deltageren kan observere patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved forandringer og medicinudløste forgiftningstilstande på baggrund af viden om lægemidlers virkning, bivirkning og interaktion. Deltageren kan anvende internetbaserede databaser til at søge viden om de enkelte lægemidlers indikationer,

Read More »
Scroll til toppen